W związku z nieprzewidywanymi warunkami atmosferycznymi oraz odwołaniem polowania zbiorowego na drapieżniki w dniu 19.01.2008 roku Zarząd Koła informuje, że planuje polowania zbiorowe na  drapieżniki w nastepujących terminach

- 09,10,16,17,23,24 lutego 2008,
- 01,02,08,09,15,16,29,30 marca 2008

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 23.01.2008r. nr PZ/9/2008/AB mając na względzie ułatwienie uprawnionym rolnikom procedury rejestracji a następnie złożenia do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wniosku o refundację składek opłaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przesłał do tutejszego Urzędu komplet załączników, prosząc jednocześnie o udostępnienie ich Sołtysom, którzy mają najbliższy kontakt z potencjalnymi beneficjentami systemu refundacji składek opłacanych do KRUS.

W związku z powyższym przesyłam następujące załączniki:
-  informację o refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników,
-  formularz zgłoszeniowy dla niepełnosprawnych rolników lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika,
- druk oświadczenia o wyborze papierowego lub elektronicznego sposobu wymiany danych z PFRON,

Pragnę poinformować, iż od dnia 30 stycznia 2008 r. na terenie Sołectwa Rynarzewo odbędą się kontrole w sprawie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości. Kontrole będą przeprowadzane przez Pana Romana Maciejewskiego - pracownika Urzędu Miejskiego w Szubinie posiadającego upoważnienie Burmistrza Szubina do kontroli mieszkańców miasta i gminy Szubin w zakresie wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez ustawę z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym proszę o poinformowanie mieszkańców sołectwa o terminie rozpoczęcia kontroli i obowiązku okazania kontrolerowi umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz rachunków za wywóz tych nieczystości.

        Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Oddziat Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku Gąsawka w km 0 + 000 - 15 + 240 wraz z modernizacją jazów w km 12 + 350 i km 13 + 420. Inwestycja będzie przebiegała w miejscowościach Zamość, Rynarzewo, Małe Rudy, Wojsławiec, Skórzewo. Kornelin,  Kołaczkowo, Zazdrość, Podlaski, Szubin, Nowy Świat. ...............

 

     "Wypoczynek z nauką na wesoło" pod takim hasłem odbywać będą się ferie w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie w dniach od 29.01.2008 do 06.02.2008. W zajęciach będzie brało 20 dzieci w wieku 11-12 lat które maja trudności w nauce. Celem zajęć będzie przygotowanie dzieci do testu sprawdzającego umiejętności ucznia kończącego szkołę podstawową. W programie jest nie tylko nauka ale i wypoczynek w tym wyjazd do Multikina na film "Astreliks na olimpiadzie" oraz zwiedzanie Muzeum Ziemi Szubińskiej. Zajęcia edukacyjne prowadzić będzie nauczyciel języka polskiego p. Iwona Koguciku, a wypoczynkowe p. Aleksandra Podżerek i p. Krystyna Zębała. Środki Finansowe na ferie otrzymała Rada Solecka wygrywając konkurs "Pożyteczne ferie 2008" z Fundacji Wspomagania Wsi.

1 procent podatku

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz