Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.07.2014 r. decyzji nr 12, znak: GP.RZP.6733.8.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV i SN 15kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV i złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 586, 587, 346, 332722 i 335/7 w miejscowości Rynarzewo.

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pana Bartłomieja Sarlej pełnomocnika T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12 z dnia 30.06.2014 r., (wpływ 04.07.2014 r., uzupełnienie wniosku 16.07.2014 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 18/22 w miejscowości Rynarzewo.

nowe logo PekaoBank Pekao S.A. wspiera rozwój polskiego rynku produkcji żywności i przetwórstwa, oferując produkty i usługi finansowe przygotowane specjalnie z myślą o przedstawicielach tego ważnego działu gospodarki.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV i SN 15kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV i złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 586, 587, 346, 332/22 i 335/7 w miejscowości Rynarzewo, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 16 lipca 2014 r.

wiankiStowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa Świetlica Wiejska, KGW w Rynarzewie, OSP Rynarzewo oraz Rada Sołecka zapraszają na XIV festyn "WIANKI 2014" 21.06.2014 godz. 16.00- 24.00 (sobota), na placu "POD RACZKIEM"

1 procent podatku

AKM baner

GUT-POL

Firma GUT-POL zaprasza Państwa do zapoznania się ze swoją ofertą.

gazetka10c

 

www.gutpol.pl

sufity

strony internetowe bydgoszcz